فرم تقاضای کار

با تکمیل فرم زیر ، در صورت نیاز شرکت و احراز شرایط شما ، جهت مصاحبه و طی مراحل اداری با شما تماس خواهیم گرفت.

اطلاعات شخصی

وضعیت تاهل

* مجوز کار

اطلاعات تماس
شخصی که در موارد اضطراری بتوان با آن تماس گرفت
اطلاعات تحصیلی
تجربه کاری
لطفا حوزه مورد نظر خود را مشخص کنید

تاریخ شروع :

ارسال